CLICK AQUÍ PER CONSULTAR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

Els presents termes i condicions d'Ús, i Política de Privacitat, regulen l'ús segons la llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic del LLOC WEB: https://tienda.comercialvera.eu, de la qual, I C CASTILLA LA MANCHA SA, d'ara endavant, COMERCIAL VERA, amb NIF: A07523335, Registre Mercantil de: ILLES BALEARS, Tom: 843, Foli: 194, S8, Fulla: PM 1778, amb Domicili en: POIMA 28 07011, PALMA (ILLES BALEARS), és titular.

1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB:

A través del seu LLOC WEB, https://comercialvera.eu, de la qual és titular, COMERCIAL VERA, l'administrador de la pàgina web, i de la venda en línia de licors de fabricació pròpia.

1.1. PUBLICITAT EN LA WEB:

La Web: https://comercialvera.eu, podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable, Grupo2, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

2. DISPONIBILITAT DE LA WEB:

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS/CLIENTS, com més aviat millor en la demanda de les consultes.

No obstant això, a vegades, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per a satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

Per al cas que la gestió de venda no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar el procés de compra, després d'haver realitzat la comanda, l'USUARI/CLIENT , serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest.

3. SEGURETAT WEB:

L'administrador de la pàgina web, té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l'USUARI/CLIENT , i el del LLOC WEB, d'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol, TLS, “Transport Layer Security”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra de la qual es garanteix:

1. Que l'USUARI/CLIENT , està comunicant les seves dades al centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre l'USUARI/CLIENT , i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

4. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB:

4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:

Els USUARIS/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en aquesta, així com després d'haver accedit.

A conseqüència d'això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant l'administrador de la pàgina web i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l'administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de manera oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

3. L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan el consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS , que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

a).- Que l'accés al LLOC WEB, i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput lliure d'error.

b).- Que el contingut o programari al qual els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través de la web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.

c).- L'aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d'enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

5. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS:

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d'ús.

Per això, l'administrador de la pàgina web recomana a l'USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d'ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.

Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

6. LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB:

L'administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

· De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

· Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats ​​per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti l'USUARI/CLIENT.

· Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d'enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

· Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

· De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en el LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet a fi d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutor.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

a.- Errors o retards en l'accés al LLOC WEB, per part de l'USUARI/CLIENT, a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de productes, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'administrador de la pàgina web.

b.- Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

c.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'USUARI/CLIENT...

d.- De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada per l'USUARI/CLIENT, per a l'enviament de la confirmació de les comandes.

En tot cas, l'administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'USUARI/CLIENT, per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l'administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous membres en el seu servei de venda en línia.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d'aquests.

7. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

COMERCIAL VERA, de la qual és titular del lloc web, https://comercialvera.eu, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent RGPD-UE, LOPDGDD, i amb la LSSI-CE, per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

7. 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web: i el del LLOC WEB, i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen en la web.

S'adverteix a els, USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins en el mercat únic digital.

Sense perjudici de l'anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'administrador.

L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: https://comercialvera.eu.

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús d'aquests.

8. NUL·LITAT:

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

9. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, MANACOR, partit judicial de, ARTÀ, ciutat origen de l'entitat, COMERCIAL VERA, propietària del LLOC WEB tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

10. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i la LOPDGDD-3/2018, l'informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent en el LLOC WEB: https://comercialvera.eu, o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzats per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l'administrador de la pàgina web.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L'administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Així mateix, COMERCIAL VERA, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça del administrador del LLOC WEB, o al Correu electrònic: televenta@comercialvera.net, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat les Condicions d'ús i Política de privacitat.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà amb l'acceptació d'aquestes condicions d'ús mitjançant una casella de selecció al peu del formulari o pàgina web.

Per a modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l'USUARI/CLIENT, escriurà des del correu electrònic del seu compte a, televenta@comercialvera.net , amb l'assumpte.

Per tant, l'USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d'aquests.


POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), I CASTILLA LA MANCHA SA informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/es Xarxa/ns Social/ca Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de I C CASTELLA-LA TACA SA:

CIF: A07523335

ADREÇA: POIMA 28 07011, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)

CORREU ELECTRÒNIC: televenta@comercialvera.net

DOMINI WEB: comercialvera.eu

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per I C CASTILLA LA MANXA SA, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per a el tractament d'aquelles dades personals publicades al perfil. L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa. 

I C CASTELLA-LA MANXA SA té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de què disposeu i que poden ser exercitats davant I CASTILLA LA MANCHA SA, d'acord amb el RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

Accés: Estarà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Rectificació: Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control d'I C CASTILLA LA MANCHA SA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret l'haurà d'exercir davant de la Xarxa Social.

Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control d'I CASTILLA LA MANCHA SA, per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password
Gestionar el consentiment de les cookies

tienda.comercialvera.eu et pide que acceptes cookies per a fines de rendiment, xarxes socials i publicitat. Les xarxes socials i les galetes publicitàries de tercers utilitzen per oferir funcions de xarxes socials i anuncis personalitzats. S'accepten galetes i el processament de dades personals involucrats?

Cookiesnecessàries
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre de la cookie Proveedor Finalidad Caducidad
PrestaShop-XXX tienda.comercialvera.eu This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
Cookies estadístiques
Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Nombre de la cookie Proveedor Finalidad Caducidad
_ga Google Tag Manager Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat Google Tag Manager Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day
_gid Google Tag Manager Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Content not available in your area